การติดตั้งระบบกราวด์ไฟฟ้าบนชุดโหลดเซล

ระบบกราวด์ไฟ้ฟ้า ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของระบบเครื่องชั่ง ดังนั้นถ้าติดตั้งได้อย่างถูกต้องจะทำให้เครื่องชั่งอยู่กับเราไปอีกนาน