เครื่องชั่งสายพาน(Belt Scale)

เครื่องชั่งแบบสายพานลำเลียง(Belt Conveyor Scales,Belt Scale)

เครื่องชั่งสายพานคือเครื่องชั่งที่สามารถวัดน้ำหนักที่ไหลผ่านบนตัวเครื่องชั่งได้แบบต่อเนื่อง โดยมีส่วนประกอบดังนี้

  1. Weight Controller ชุดควบคุมและอ่านค่าน้ำหนัก
  2. Weight Frame ชุดโหลดเซลสำหรับติดตั้งบนสายพาน
  3. Speed Sensor ชุดอ่านค่าความเร็วสายพาน

 

หลักการทำงานเครื่องชั่งสายพาน

เมื่อมีวัตถุวิ่งมาบนสายพานเครื่องชั่งน้ำหนัก ชุด Weight frame จะอ่านค่าน้ำหนัก พร้อมกับชุด Speed Sensor อ่านค่าความเร็ว ทำให้ได้ค่า Flow Rate ของวัตถุที่ไหลผ่าน เมื่อนำค่า Flow rate คูณกับ เวลา (Time) จะได้ Total Weight คือน้ำหนักรวมทั้งหมด