BulkSlide Solids Flow Meter

Master BulkSlide คือ Flow Meter เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของแข็งที่วัดได้ด้วยความแม่นยำสูงจาก ± 0.5% ใช้กับผลิตภัณฑ์มีลักษณะตกได้อย่างอิสระและไม่มีความเหนี่ยว
Master BulkSlide จะคำนวณการไหล (ตันต่อชั่วโมง) และยอดรวม (กิโลกรัมหรือตัน) และสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง PLC หรือ PC เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพการผลิตของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น